Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Ký hiệu: Số/KH: 974/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 07/03/2024

Trích yếu: Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng