Kết nối cung ứng sản phẩm công nghiệp phụ trợ với doanh nghiệp FDI

Ký hiệu:  Số:2314/BQL DN&GSĐT

Ngày ban hành: 28/05/2024

Trích yếu: V/v kết nối cung ứng sản phẩm công nghiệp phụ trợ với doanh nghiệp FDI

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng