Kế hoạch số 81/KH-UBND – Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 30/03/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số  81/KH-UBND  về Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Xem chi tiết văn bản tại đây.