Kế hoạch số 157/KH-BQL v/v Thực hiện chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 – 2025 giữa Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 01/07/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 157/KH-BQL về việc Thực hiện chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 – 2025 giữa Uỷ ban nhân dân thành phố  Hải Phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông (nhấn vào đây để xem chi tiết nội dung).