Kế hoạch 40/KH-UBND – Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về “đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- thực hiện chuyển đổi số”

Ngày 13/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 40/KH-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về “đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- thực hiện chuyển đổi số”. Xem chi tiết văn bản tại đây.