Giấy phép Số/KH: 2802/GPMT-BQL– Giấy phép môi trường “Dự án Công ty TNHH Intellienergy Technology”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường “Dự án Công ty TNHH Intellienergy Technology”