Giấy phép số 745/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Phihong Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam).