Giấy phép số 6181/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Sao Đỏ

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Sao Đỏ