Giấy phép số 5742/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Long Vương Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Long Vương Hải Phòng

.