Giấy phép số 5456/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 01) – Công ty TNHH Demax Cable.

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 01) – Công ty TNHH Demax Cable.