Giấy phép số 5136/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường (Công ty TNHH Huaping)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (Công ty TNHH Huaping).