Giấy phép số 4930/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng