Giấy phép số 5473/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì Adhes Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường – Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì Adhes Việt Nam.