Giấy phép số 4872/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 2