Giấy phép số 4588/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Thép HPS

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Thép HPS