Giấy phép số 349/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử và Máy móc Steel Flower Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử và Máy móc Steel Flower Hải Phòng