Giấy phép số 336/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 01) cho Công ty TNHH Flat (Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 01) cho Công ty TNHH Flat (Việt Nam