Giấy phép số 245/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH HKT Electronics Việt Nam.

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH HKT Electronics Việt Nam..