Giấy phép số 240/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần bao bì VLC

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Công ty cổ phần bao bì VLC