Giấy phép số 222/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam New Century Industrial

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam New Century Industrial