Giấy phép số 221/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt Nam.