Giấy phép số 2044/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Ming Yue (Việt Nam)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Ming Yue (Việt Nam)