Giấy phép số 1915/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam Oasis.

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam Oasis.