Giấy phép số 1127/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng.