Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”

Ký hiệu: Số:1583 /BQL-VP

Ngày ban hành: 10/04/2024

Trích yếu:Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025
“Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng