Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thực hiện TTHC, trình Lãnh đạo Ban duyệt, cấp giấy phép

+ Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 Cách thức thực hiện:

          Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ gồm:

1. Văn bản đăng ký (theo mẫu);

2. Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập;

3. Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

5. Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

6. Các văn bản, giấy tờ khác (nếu có)

* Lưu ý: Các giấy tờ ở mục số (2), (3) nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật.

 Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Lao động

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản Xác nhận

– Lệ phí:

Không có

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ.

 – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNN ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ngân hàng nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.