Công văn số 717/KH-BQL về Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”

Ngày 09/03/202, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 717/KH-BQL về tình hình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao. Xem chi tiết văn bản tại đây.