Công văn số 5270/BC-KTĐ-Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 426 / BC-KTĐ

Ngày ban hành: 28/02/2022

Trích yếu: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Cơ quan ban hành: HỘI ĐỒNG TĐ-KT BỘ KH&ĐT