Công văn số 2816/TB-BQL thông báo về việc thực hiện trình duyệt, ký số ban hành văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 24/08/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 9405/BQL-KHTH về tình hình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao. Xem chi tiết văn bản tại đây.