Báo cáo đề xuất cấp GPMT “Dự án sản xuất ống nhựa xây dựng”của Công ty cổ phần thiết bị điện Nano – Phước Thạnh.

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Dự án sản xuất ống nhựa xây dựng”của Công ty cổ phần thiết bị điện Nano – Phước Thạnh.