Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí và khuôn của Công ty TNHH Comet Vina.

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  Dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí và khuôn của Công ty TNHH Comet Vina Việt Nam.