Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất gia công gỗ dán,tủ chạn bếp xuất khẩu – hạng mục sản xuất gỗ dán (ply wood) của Công ty TNHH Groll Ply & Cabinetry

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án sản xuất gia công gỗ dán,tủ chạn bếp xuất khẩu – hạng mục sản xuất gỗ dán (ply wood) của Công ty TNHH Groll Ply & Cabinetry.