Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất nguyên liệu cho sợi cáp quang” của Công ty TNHH SUHIL VINA

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất nguyên liệu cho sợi cáp quang” của Công ty TNHH SUHIL VINA.