Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Đầu tư “Sản xuất các sản phẩm gắn kết và cải thiện môi trường” (Dự án mở rộng, nâng công suất) của Công ty TNHH Nichias Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án Đầu tư “Sản xuất các sản phẩm gắn kết và cải thiện môi trường” (Dự án mở rộng, nâng công suất) của Công ty TNHH Nichias Hải Phòng.