Báo cáo đề xuất cấp GPMT của GPMT của dự án “Nhà máy mới Sunny Hose Việt Nam” của công ty TNHH Sunny Bridge

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Nhà máy mới Sunny Hose Việt Nam” của công ty TNHH Sunny Bridge.