Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án nhà máy sản xuất van và phụ kiện ống nước của công ty TNHH Huaping Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án nhà máy sản xuất van và phụ kiện ống nước của công ty TNHH Huaping Việt Nam.