Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Sản xuất Sigma (Việt Nam)” của Công ty TNHH sản xuất Sigma

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Sản xuất Sigma (Việt Nam)” của Công ty TNHH sản xuất Sigma (Việt Nam).