Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Dự án sản xuất khuôn, sản phẩm nhựa cao cấp Jinyunfeng Việt Nam – Giai đoạn 1” của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Jinyunfeng Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của “Dự án sản xuất khuôn, sản phẩm nhựa cao cấp Jinyunfeng Việt Nam – Giai đoạn 1”.