Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Sản xuất các sản phẩm quần áo” của Công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Sản xuất các sản phẩm quần áo” của Công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam.