Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Dự án Risun Technology Việt Nam – giai đoạn 1” của Công ty TNHH Risun Technology (Việt Nam)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của ““Dự án Risun Technology Việt Nam – giai đoạn 1”.