Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu phủ bề mặt, dung môi và mực Mapin Việt Nam – Phân kỳ I” của công ty TNHH Sơn Mapin (Việt Nam).

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu phủ bề mặt, dung môi và mực Mapin Việt Nam – Phân kỳ I” của công ty TNHH Sơn Mapin (Việt Nam)