Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện, sản phẩm và cao su chính xác”của công ty TNHH SUMIRUBBER Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án dự án “Nhà máy sản xuất và lắp ráp linh kiện, sản phẩm và cao su chính xác”của công ty TNHH SUMIRUBBER Việt Nam