Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc proconco Đình Vũ” của công ty Cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc proconco Đình Vũ” của công ty Cổ phần Việt –  Pháp sản xuất thức ăn gia súc