Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất dầu bôi trơn JX Nippon Oil & Energy Việt Nam”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Nhà máy sản xuất dầu bôi trơn JX Nippon Oil & Energy Việt Nam” của công ty TNHH Nippon Oil & Energy Việt Nam.