Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy Polarium Việt Nam” của công ty TNHH Polarium Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Nhà máy Polarium Việt Nam” của công ty TNHH Polarium Việt Nam.