Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà máy công nghệ ép phun Pressway Việt Nam” của Công ty TNHH Pressway Precision Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Nhà máy công nghệ ép phun Pressway Việt Nam” của Công ty TNHH Pressway Precision Việt Nam.