Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án HKT Electronics Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án HKT Electronics Việt Nam của công ty HKT Electronics Việt Nam.