Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Dự án LG Display Việt Nam Hải Phòng – Dự án mở rộng, nâng công suất ” của công ty Công ty TNHH LG Displa

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Dự án LG Display Việt Nam Hải Phòng – Dự án mở rộng, nâng công suất ” của công ty Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.