Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Điện tử Ming Yue (Việt Nam)” của công ty TNHH Điện tử Ming Yue Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án dự án “Điện tử Ming Yue (Việt Nam)” của công ty TNHH Điện tử Ming Yue Việt Nam.