Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Công ty TNHH Moons Industries Việt Nam giai đoạn 1”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Công ty TNHH  Moons Industries Việt Nam giai đoạn 1”.